27
KES
19.10
VPS P07, P15 Ykkönen

KPV/Vihreä - VPS 2   4 - 6

Santahaka 1 N