6
SYY
18.00
VPS B-Pojat, P17 Kakkonen

IK/YJ - VPS 2   2 - 4

Ilmajoki, Laidunalueen 1 N