17
SYY
16.00
VPS B-Pojat, P17 SM

VPS J - VJS  1 - 2

Vaasa, Lemonsoft Stadion